Sıkça Sorulan Sorular

 

1-)Kampüslerinizin yerleşim yerleri nerededir?

Üniversitemizde eğitim Yıldız Kampüsü ve  Davutpaşa Kampüsünde  sürdürülmektedir.

Yıldız Kampüsünde lisans eğitimi veren 3 fakülte (Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Makine Fakültesi, ve Mimarlık Fakültesi ) yer almaktadır.Davutpaşa Kampüsünde lisans eğitimi veren 8 fakülte(Elektrik-Elektronik Fakültesi, Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi) , bir yüksekokul (Yabancı Diller Yüksekokulu) ve yüksek lisans eğitimi veren 2 Enstitü (Fen ve Sosyal Bİlimler Enstitüsü) yer almaktadır.

2-)Öğrenim dili nedir?

Lisans eğitim dili  0 ve %30 İngilizce olmak üzere 2 dilde eğitim verilmektedir.

3-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Barınma Olanakları nasıldır?

Yıldız Teknik Üniversitesi, öğrencilerine, il dışından geldiklerinde rahat, huzurlu, çağdaş, yüksek standartlı yurtlarda barınma olanakları sunmaktadır. Yurtlarımız  Davutpaşa Kampüsünde bulunmaktadır.

Yurtlar iki, dört kişilik mobilyalı ve banyoludur. Yurtlarımızda; çalışma alanları, çamaşır, ütü, televizyon odaları, mutfak, telefon, internet, güvenlik, temizlik olanakları  bulunmaktadır.

Başkanlığımıza bağlı Davutpaşa Kampüsünde üç kız yurdu  bulunmaktadır. Davutpaşa Kampüsünde ki yurtlarımız Çağdaş Yaşam Sennur-Selçuk Öztap Yurdu, İstanbul kız Liseliler Kız Öğrenci Yurdu ve Şehide Türkan Türkmen Tekin Kız Yurdudur.

Yurtlarımız eğitim öğretim dönemlerinde, okulda bulunduğunu belgeleyen öğrenciler için yaz döneminde hizmet vermektedir.

4-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kayıt yenileme nasıldır?

İki aşamalıdır.

* Katkı payı ödeme

* Derse yazılma

Her yarıyıl kayıt yenileme zorunluluğu vardı.

İki yarılı üst üste katkı payını yatırmayan ve ders seçemeyen öğrencinin kaydı silinir

Kaydı silinen öğrenciler, kaydının silinmesine neden olan yarıyıllara ilişkin katkı payını ödemek zorundadırlar.

5-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ağırlıklı genel ortalaması (AGNO) nedir?

Derslerden alınan notların, kredileri ile çarpımında elde edilen değerler toplamının, kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen nottur.

6-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yarıyıl sonu başarı ölçümü nasıldır?

Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,0 olanlar başarılı sayılırlar. AGNO’su iki yarıyıl üste 2,0’ın altında olan ve daha üst yarıyıllardaki öğrenciler bulundukları yarıyıl ve daha üst yarıyıl derslerini alamazlar.

7-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Çift Anadal şartları nelerdir?

YTÜ’nün herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara ikinci bir lisans programını tanımlama olanağı verir. Çift Anadal Başvurusu yapabilmek için bulunan yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak başarılı olunması ve başvurduğu yıla kadar koşulu başarılı ders/dersleri olmaması, ayrıca öğrencinin geldiği programdaki AGNO’sunın en az 3,0 olması gerekir. Başvurular 3. ve 5. Yarıyıllarda yapılabilir. Çift Anadal öğrenimi tamamlayanlara ikinci lisans diplomasi verilir. Çift Anadal öğretimine ilişkin Kabul Koşulları Ve Uygulama Esasları Üniversite Senatosunca belirlenmekte olup ayrıntılı bilgi YTÜ “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi’nde yer almaktadır.

8-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kurum içi Yatay Geçiş koşulları nelerdir?

YTÜ’de kayıtlı Lisans programlı öğrencileri isterlerse YTÜ’nün başka bir lisans programına öğrenimlerine devam edebilirler. Fakültelerin bölümleri arasındaki Kurum İçi Yatay Geçişler ancak 3. Ve 5. Yarıyıla yapılabilir. Kurum İçi Yatay Geçiş hakkından yaralanabilmek için bulunulan yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak (serbest seçimlik hariç) başarılı olunması ve başvurduğu yıla kadar koşullu bhaşarılı ders/derlseri olmaması ayrıca öğrencini geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3,0 olamsı gerekir. Üst yarıyıllarda bulunan öğrencilerin başvuru hakkı yoktur. Fakülteler ve Bölümler Arası Kurum İçi Yatay Geçiş Kabul Koşulları ve Uygulama Esasları Üniversiet Senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi YTÜ “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.

9-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kurumlar Arası Yatay Geçiş koşulları nelerdir?

YÖK’ün “Yüksek Öğretim Kurumları’nda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası kredi transferi yapılmasına ilişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM klavuzunda yer aklan üniversiteler ile YÖK’ün akredite ettiği yurt dışı üniversitelerin eş değer eğitim programlarından YTÜ’nün Önlisans ve Lisans programlarına Yatay Geçiş yapılabilir. Başvuru koşullarının ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversite Senatosunca belirlenen Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi’nde yer almaktadır.

10-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sağlık Hizmetleri nelerdir?

Yıldız ve Davutpaşa Kampüslerinde bulunan Mdeiko- Sosyal Sağlık birimlerinden öğrencilerimizin sağlık hizmetlerinin görülmesi amacıyla, çeşitli branşlardan uzman hekim ve diş hekimleri kadrosu ile diş polikliniği, tam teşekkürlü röntgen, ultrason, biyokimya laboratuvarı mevcuttur.

* Öğrencilerimizin sağlık problemlerinde ilk başvuru yeri Mediko-Sosyal merkezleridir.

* Mediko-Sosyal Merkezi’nde; biri Davutpaşa’da ikisi yıldız Kampüsünde olmak 3 aile hekimi, 7 Diş hekimi 1göz hekimi, 1 psikiyatr 1 radyoloji uzmanı, 3 röntgen teknisyeni, 4 pratisyen hekim ve 1 Sosyal Çalışma Uzmanı görev yapmaktadır.

11-) Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Spor Tesisleri var mıdır?

Davutpaşa Kampüsü’nde bir kapalı spor salonu, fitness salonu, sauna , yer sporları salonu , açık, yüzme havuzu, futbol ve tenis sahaları bulunmaktadır.

12-) Yıldız Teknik Üniversitesi Erasmus Programından Kimler Nasıl Faydalanabilir?

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA) başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.

2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, EÜB sahibi kurumların Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerinin:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,

* Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

Hayat boyu Öğrenme Programı'nın ilk yılı olan 2007/2008 akademik yılından beri tüm Avrupa'da 2000'den fazla yükseköğretim kurumu Erasmus programına katılabilmektedir. Alınan EÜBler, iptallerini gerektirecek bir durum olmadığı takdirde, 2013 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kurumlar, her yıl Komisyonun ilan ettiği son tarihe uygun olarak başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.